Pin It

2811


СОЊА:


Устав Републике Србије

Члан 40. - Неповредивост стана Нема коментара

Стан је неповредив.

Нико не може без писмене одлуке суда ући у туђи стан или другу просторију против воље њиховог држаоца, нити у њима тражи претрес. Држалац стана и друге просторије има право да сам или преко свог заступника и уз још два пунолетна свједока присуствује претресању. Ако држалац стана или његов заступник нису присутни, претресање је допуштено у присуству два пунолетна свједока.

Без одлуке суда, уласка у друге станове или друге просторије, изузетно и претресање без присуства свједока, дозвољени су ако је то неопходно ради непосредног одузимања лишења слободе учиниоца кривичног дела или отклањања непосредне и озбиљне опасности за људе или имовину, на начин предвиђен законом.

Закон о облигационим односима

Једногодишњи рок застарелости

Члан 378

(1) Застаревају за једну годину:

1) потраживање накнаде за испоручену електричну и топлотну енергију, гас, воду, за димничарске услуге и за одржавање чистоће, када је испорука односно услуга извршена за потребе домаћинства;

2) потраживање радио-станице и радио-телевизијске станице за коришћење радио-пријемника и телевизијског пријемника;

3) потраживање поште, телеграфа и телефона за коришћење телефона и поштанских преграда, као и друге њихове потраживања које се плаћају у тромесечним или краћим роковима;

4) потраживање претплате на повремене публикације, рачунајући од истека времена за коју је публикација наручена.

(2) Застарање се врши иако су испоруке или услуге продужене.

Члан 379

(1) Сва потраживања која су утврђена правоснажним судском одлуком или одлуком другог надлежног органа, или поравнањем пред судом или другим надлежним органом, застаревају се за десет година, као и она за коју закон предвиђа краћи рок застарости.

(2) Међутим, сва повремена потраживања која произилазе из таквих одлука или поравнања и мјере у будућности, застаревају у року предвиђеном за застарелост повремених потраживања.

Члан 391

За прекид застарања није довољно да поверилац позове дужника у писаној форми или усмено да обавезно испуни.

Члан 399

(1) Стопа уговорне камате између физичких лица не може бити већа од каматне стопе која се на мјесту испуњења плаћа на штедне улоге по виђењу.

Камата на камату

Члан 400

(1) Ништава је одредба уговора којом се предвиђа да ће се на камату, када дође до исплате, почети текући камат, уколико се не исплати.


БАНЕ:


Ствари стоје овако у погледу Закона о облигационим односима. Тачно је да застаревају ти "периодична давања" -струја, плин, ИНФО ... за годину дана. Проблем наступа када дужник мисли да је застарео његов дуг за, на пример, неплаћену струју за месец јануар 2о15.г.Прошло скоро 4 године и здраво џаци, али мало сутра.Против је поднет Предлог за извршење на основу веродостојне исправке (рачуна за тај месец) унутар рока (до јануара 2о16.г.) чиме је прекинуто застарање, али због обиља предмета просто "није дошао на ред до октобра 2о18.г.да му се покреће покретна имовина ради дуга.У Београду је донет од стране Скупштине града пропис којом ти" волонтерно "игноришеш застару (право не познаје тај појам) тако што плаћате струју за новембар 2о18.г., а они кажу да сте платили јануар 2о15.г. који је застарео, али, ето-ти сте одлучили да платите) Што се тиче Устава и "неповредивости стана" -Кривични законик омогућује по решењу о претресу уђе и против воље у нечијем стану, а и без решења под врло рестриктивним условима (рецимо-полиција чује крике да убије некога у кући и нема времена да се ослони по налогу, јуре осуђеног на 2о година робије, а он је улетео баш у тај стан ...). Код извршења је ситуација оваква. Повериоцу дужник остаје, рецимо, 2о.ооо динара по пресуди и поверилац се позива на Суду са предлогом да се донесе решење о извршеном извршењу, на предлогу именује јавног извршиоца који ће то спровести. Суд доноси решење (стави четвртасти стамп) и подноси предмет онда извршиоцу за даље поступке .Овај онда обавештава дужника о дану и времену када ће доћи до пописа имовине, уколико се дужник не умеша у обавезу у међувремену. Ако дужник не отвори и не жели пустити извршитеља који долази по решењу суда, он затражи помоћ полиције, поведе га бравар и улази на тај начин, али не као да је пао са Марса, него што сам сам описао.Ни ја их не смијеш баш, али су уведени због тога што у буџету нема пара да запосли извршиоце у суду који би радили за плату, па пензијски и здрав ствено, него јавни извршитељ своја "плату" и остали предујми од повериоца, а затим проводе извршење наплати од дужника. Установљени су и како би хурили неплатили великим системима - Инфостану, ЕДБ-у, топлинама ... Кажем-не волим их, али није тачно ни да су хајдучија.Раде по закону који је усвојила жута екипа, а СНС вијеће ће се ријешити на хуманији начин, јер велики дио људи дугује за ЕДБ ситних парова, а за сиротињу то је секир за врат.То је једна од највећих и најбљутавијих лази у мору које је изрекао Вучић са екипом 2о12.г.